วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ขอแจ้ง วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – วันที่ 3 มกราคม 2565

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการห้องสมุดในช่วง
สถาณะการณ์โควิด-19
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการห้องสมุดในช่วง
สถาณะการณ์โควิด-19