งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

ยินดีต้อนรับสู่ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ โทร. 044-242001 ต่อ 126

ตารางการขอใช้งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุม
งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

3| | |บันทึกขอใช้งานสื่อโสตทัศูนปกรณ์| | |4>

3| | |บันทึกขอใช้ห้องประชุมสัมนา| | |4>

3| | |บันทึกขอใช้ศูนย์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต| | |4>