บุคลากร

นายกิตติศักดิ์ นิลดีสระน้อย
หัวหน้างานสื่อกาเรียนการสอน

นายสัมพันธ์ กาญจนพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประสิทธิพร แท่นพิทักษ์
ครูพิเศษสอน

นายปารมี งานสูงเนิน
เจ้าหน้าที่สื่อการเรียนการสอน

นายนรงค์ฤทธิ์ ตะคร้อกลาง
เจ้าหน้าที่ศุนย์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต